ขยายเครือข่าย NB-IoT
ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ

ผนึกกำลังร่วมกับภาครัฐ และเอกชน สร้างประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในทุกๆ ด้าน ทั้งการใช้ชีวิตของคนในสังคม, ชุมชน และสิ่งแวดล้อมตลอดจนเสริมขีดความสามารถให้กับภาคธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรมรวมทั้งเป็นโครงการต้นแบบนวัตกรรม IoT ให้กับภาครัฐและภาคการศึกษา

ตอกย้ำเครือข่ายที่ดีที่สุด จนได้รับการยอมรับจาก

องค์กรให้คำปรึกษาและวิจัยระดับโลก ที่ประกาศให้เอไอเอสเป็น Thailand IoT Solutions Provider of the Year 2018หรือ องค์กรที่มีความเป็นเลิศทางด้านบริการ IoT

IoT Solutions
& Success Cases

ปตท.

iPMMS (Integrated Pipe Line Maintenance Monitoring System)

พื้นที่รองรับการใช้งาน NB-IoT

จังหวัด สามารถใช้งาน NB-IoT ได้ในพื้นที่เขต/อำเภอต่อไปนี้