เบอร์เดียวตอบรับคุณ
เช็กทุกการใช้งานครบทุกข้อมูล

แบบทันที
เช็กยอดใช้บริการระหว่างรอบบิล
พร้อมรายละเอียดข้อมูล,


เช็กยอดการใช้งานคงเหลือ,
เช็กยอดค้างชำระและวงเงินการใช้งานเลือกวิธีง่ายๆ ดังใจคุณ
ฟังบริการ..เพื่อเช็กการใช้งาน
กด *121
ฟังทุกบริการ ที่คุณต้องการ
เช็กยอดการใช้งาน

ค่าบริการ 1 บาท/ ครั้ง
(ฟรี! 10ครั้ง/ เดือน)
  • กด 1 เช็กยอดใช้บริการ ระหว่างรอบบิล
  • กด 2 เช็คยอดใช้งานคงเหลือ
  • กด 3 เช็ีกยอดบิลค้างชำระ